Písanie textu pomocou Markdown formátu

Formát Markdown rozširuje jednoduchý formát zadávania textu, ktorý je k dispozícii v Moodle. Formát Markdown umožňuje jednoducho pridať zdôraznenie (tučné a kurzívne písmo), štrukturovať obsah (zoznamy s odrážkami a nadpisy) a vkladať odkazy (na obrázky nebo iné webové zdroje). Formát Markdown je možné používať na viacerých miestach v Moodle, stačí ho jednoducho vybrať z rozbaľovacieho zoznamu formátovania, ktorý – ak je k dispozícii – je umiestnený pod oblasťou pre zadanie textu.

Základné pojmy

Text možno jednoducho písať v oblasti pre zadávanie textu alebo do textového poľa. Na konci každého odstavca stlačte dvakrát klávesu Enter tak, aby bol medzi koncom odstavca a začiatkom ďalšieho prázdny riadok.

Zdôraznenie textu

Pomocou formátu Markdown môžete pridať tri úrovne zdôraznenia textu – kurzívu, tučné písmo alebo kombináciu kurzívy a tučného písma. Takéto písmo získate, keď pred aj za text, ktorý chcete zdôrazniť, zapíšete hviezdičky. Príklad:

*kurzíva* -> kurzíva
**tučne** -> tučne
***tučná kurzíva*** -> tučná kurzíva

Zdôrazniť môžete jednotlivé slová, viacslovné spojenia alebo aj časti slov:

*jedno* slovo -> jedno slovo
***viacslovné spojenie*** -> viacslovné spojenie
ne**rozlíš**iteľný -> nerozlíšiteľný

Pre dosiahnutie rovnakého výsledku môžete namiesto hviezdičiek použiť tiež podtrhovníky (_).

Nadpisy

Formát Markdown umožňuje rozdeliť text pomocou nadpisov; k dispozícii je šesť rôznych úrovní, aj keď v bežnom texte sa používajú maximálne tri úrovne. V texte, ktorý práve čítate, sú použité tri úrovne nadpisov.

Nadpis môžete vytvoriť tak, že na začiatok riadku umiestnite jeden či viac mriežok (#). Jedna mriežka označuje najväčší a najdôležitejší nadpis, šesť mriežok potom najmenej dôležitý alebo najmenší nadpis.

# nadpis sekcie
## nadpis podsekcie
### nadpis pod-podsekcie
atď.

Prvé dve úrovne nadpisov sú najbežnejšie a dajú sa vytvoriť ďalšími spôsobmi, ktoré v textovom zápise viac vystupujú z okolitého textu (výsledná podoba však bude rovnaké ako u predchodzej metódy). Jedna z alternatív používa riadok znakov "rovná sa" (=) alebo "spojovník" (-) umiestnený pod nadpisom:

nadpis sekcie
===============

nadpis dielčej sekcie
------------------

Zoznamy

Zoznamy s odrážkami

Zoznamy s odrážkami možno vytvoriť tak, že na začiatok každého riadku umiestnite hviezdičku, za ktorou bude nasledovať medzera a potom text odrážky. Nezabudnite, že medzera je dôležitá a nemožno ju vynechať.

* prvý bod
* druhý bod
* tretí bod

bude vyzerať takto:

 • prvý bod
 • druhý bod
 • tretí bod

Číslované zoznamy

Podobne možno vytvoriť číslované zoznamy. Na začiatok každého riadku umiestnite číslo, za ním medzeru a potom príslušný text.

1. prvý bod
2. druhý bod
3. tretí bod

bude vyzerať takto:

 1. prvý bod
 2. druhý bod
 3. tretí bod

Odsadené zoznamy

Zoznamy s odrážkami a číslované zoznamy môžete vnoriť alebo odsadiť, a to aj keď v jednom bloku použijete oba typy zoznamov:

  * prvá odrážka najvyššej úrovne
   * prvá odrážka druhej úrovne 
   * druhá odrážka druhej úrovne 
  * druhá odrážka najvyššej úrovne 
  1. prvý číslovaný bod
    1. vnorený číslovaný bod 
  2. druhý číslovaný bod

bude vyzerať takto:

 • prvá odrážka najvyššej úrovne
  • prvá odrážka druhej úrovne
  • druhá odrážka druhej úrovne
 • druhá odrážka najvyššej úrovne
  1. prvý číslovaný bod
   1. vnorený číslovaný bod
  2. druhý číslovaný bod

Citované odstavce

Citovaný text môžete označiť tak, že na začiatok každého riadku umiestnite ostrú zátvorku (>). Dôvodom výberu práve tohto znaku je to, že veľa e-mailových programov používa ostrú zátvorku k označeniu citovaných častí. Pri zobrazení je obvykle citovaná časť odsadená z oboch strán.

> Toto je citovaný odstavec,
> ktorý zahŕňa dva riadky.

bude vyzerať takto:

Toto je citovaný odstavec, ktorý zahŕňa dva riadky.

Zadávanie lomených zátvoriek na každom riadku si môžete ušetriť tak, že použijete jednu lomenú zátvorku na začiatku prvého riadku citovaného odstavca:

> Toto celé je jeden citovaný
odstavec, hoci obsahuje niekoľko riadkov.

bude vyzerať takto:

Toto celé je jeden citovaný odstavec, hoci obsahuje niekoľko riadkov.

Webové odkazy

Existujú dva spôsoby vytvárania odkazov na webové materiály. Prvou možnosťou je vložiť odkaz do textu. Text, ktorý má slúžiť ako odkaz, uzavrite do hranatých zátvoriek a za neho umiestnite do okrúhlych zátvoriek URL stránky, ktorá sa po kliknutí na odkaz otvorí; medzi dvomi sadami zátvoriek nedávajte medzeru; za URL môžete v úvodzovkách voliteľne pridať názov odkazu.

Ukážka [odkazu](http://example.com/ "Voliteľný názov") vo vete.

bude vyzerať takto:

Ukážka odkazu vo vete.

Názov (ak je zadaný), sa zobrazí ako tooltip, keď používateľ cez text odkazu prejde myšou. Vyskúšajte si to na vyššie uvedenom odkaze.

U dlhších odkazov sa môžete vyhnúť prerušeniu textu použitím štýlu poznámky pod čiarou. V druhej sade hranatých zátvoriek pripojte k odkazu krátky identifikačný názov (napríklad krátke vysvetľujúce slovo, fráza alebo jednoducho číslo).

Ukážka [odkazu][uk] vo vete.

Potom môžete na ľubovoľnom mieste dokumentu (najlepšie priamo pod odstavcom obsahujúcim odkaz alebo spoločne s ostatnými URL odkazmi na konci dokumentu) definovať pridruženú adresu URL s identifikátorom:

[uk]: http://example.com/ "Voliteľný názov"

Výstup druhej ukážky bude na nerozoznanie od prvého. Celé je to jednoducho otázka prehľadného usporiadania pracovného dokumentu z dôvodu zjednodušenia následných úprav, najmä v prípadoch, keď spolupracujete s ďalšími používateľmi.

Poslednou možnosťou je umiestniť adresu URL do ostrých závtoriek, ak chcete, aby text odkazu vyzeral rovnako ako URL:

<http://moodle.org/>

bude vyzerať takto:

http://moodle.org

Obrázky

Obrázky sa vkladajú podobným spôsobom ako webové odkazy, ale predchádza im výkričník. Používateľom, ktorí obrázok z nejakého dôvodu nemôžu zobraziť, je poskytovaný alternatívny text (alt text). Tento text by mal dávať zmysel aj bez sprevádzajúceho obrázku. Týmto spôsobom je tiež možné poskytovať ostatným používateľom upravujúcim text informácie o účele obrázku.

Názov sa zobrazí v malom okienku, keď používateľ prejde myšou cez obrázok. Tak môžete poskytovať čitateľom ďalšie informácie.

![alt text](/path/img.jpg "Voliteľný názov")

Rovnako ako u webových odkazov môžete dokument usporiadať tak, že zoskupíte všetky URL pomocou štýlu poznámky pod čiarou. Obrázku priraďte krátky, jedinečný názov:

![alt text][foto1]

a na ľubovoľnom míste v dokumentu priraďte tento názov k súboru obrázku:

[foto1]: /url/to/img.jpg "Voliteľný názov"

Tu je ukážka a jej výsledok:

![logo Google](http://www.google.com/images/logo.gif "Logo vyhľadávača Google")

logo Google

Alternatívny text (alt text), ktorý je tiež dôležitý z hľadiska prístupnosti, bude často používaný prehliadačom v prípadoch, keď dôjde k poškodeniu odkazov na obrázky alebo k dočasnej nedostupnosti obrázku:

![alternatívny text pre poškodený obrázok](http://example.com/intentionally.broken.link "Tento obrázok sa nikdy nezobrazí")

bude vyzerať takto (presný výstup závisí na prehliadači):

alternatívny text pre poškodený obrázok

Ďalšie informácie

Tento krátky úvod opisuje najčastejšie používané vlastnosti formátu Markdown. Formát Markdown možno tiež použiť aj pre komplikovanejšie formátovanie, a to najmä ak ste už obznámení s vytváraním textov vo formáte HTML. Informácie k ďalším funkciám sú uvedené v samostatnom dokumente s názvom Pokročilé použitie formátu Markdown.

Pokročilé použitie formátu Markdown

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English