Adaptívny režim

Ak vyberiete Áno pre túto voľbu, potom bude v rámci rovnakého pokusu v teste študentovi povolené opakované odpovedanie na rovnakú otázku. Napríklad, ak študentova označená odpoveď je nesprávna, študentovi bude povolené skúsiť hneď znovu. Bodový zisk študenta je ale po každom nesprávnom pokuse znížený o určitú penalizáciu (hodnota penalizácie je daná penalizačným faktorom, ktorý určíte pri ďalšom nastavení).

Tento režim tiež povoľuje adaptívne otázky, ktoré sa môžu meniť v reakcii na odpoveď študenta. Špecifikácia IMS QTI takto definuje adaptívne úlohy (položky):

Adaptívna úloha je položka, ktorá prispôsobuje svoj vzhľad, svoje hodnotenie (spracovanie odpovedí) alebo obe v reakcii na každý pokus študenta. Napríklad, adaptívna položka môže na začiatku vyzerať ako pole, do ktorého má študent vložiť text. Pri vložení nevyhovujúcej odpovede se však môže zmeniť na úlohu s jednoduchým výberom odpovedí. Ak študent potom označí správnu odpoveď, bude hodnotená menším počtom bodov. Adaptivita tak umožňuje tvorcom testov vytvárať položky, ktoré pomáhajú viesť študentov pri riešení danej úlohy a zároveň zaisťujú dosiahnutie výsledku pri zohľadnení individuálneho postupu každého študenta.

V adaptívnom režime sa pri každej úlohe zobrazuje ďalšie tlačidlo: Odoslať. Pokiaľ študent na toto tlačidlo klikne, odpoveď na danú úlohu sa odošle a študentovi sa zobrazí dosiahnutý bodový zisk. Pokiaľ je úloha adaptívna, zobrazí sa po kliknutí na tlačidlo v novej forme, ktorá zohľadní odpoveď študenta a bude vo väčšine prípadov od študenta vyžadovať ďalšiu odpoveď. V najjednoduchšom prípade sa bude nová forma adaptívnej úlohy líšiť iba textom komentára a študent bude vyzvaný, aby odpovedal ešte raz. V prípade zložitejšej adaptívnej úlohy se môže zmeniť nielen text, ale aj celková kompozícia úlohy.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English