Upraviť výpočtovú otázku

Výpočtové otázky ponúkajú spôsob vytvorenia jednotlivých otázok použitím masiek, ktoré sú pri vstupe do testu nahradené konkrétnymi hodnotami.


Nižšie je uvedený skrátený náhľad hlavnej stránky pre úpravu, spolu s príkladmi:

Otázka:
Obrázok na zobrazenie:
Vzorec správnej odpovedi:   
Tolerancia: ±
Typ tolerancie:
Platné číslice:

Pri otázke vidíte zadaný text a "Vzorec správnej odpovede" {a} a {b}. Tieto a ostatné {name} môžu byť použité ako masky, ktoré sú pri vstupe do testu nahradené konkrétnymi hodnotami. Po odoslaní testu sa pomocou výrazu "Vzorec správnej odpovede" vypočíta správna odpoveď, ktorá je vypočítaná ako numerická hodnota po nahradení maskami. Masky, ktoré možno použiť, sú nastavené alebo vytvorené na ďalšej stránke pomocou nástroja pre úpravu vypočítaných úloh.

V príklade je použitý operátor +. Ďalšie povolené operátory sú -*/ a % kde % je operátor modulo. Môžeme tiež použiť niektoré matematické funkcie používané v PHP. Medzi ne patrí 24 funkcií s jedným argumentom:
abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sqrt, tan, tanh
a dve dvojargumentové funkcie
atan2, pow
a funkcie min a max, ktoré môžu mať dva alebo viac argumentov. Môžeme tiež použiť funkciu pi, ktorá nemá žiadny argument, ale nesmieme zabudnúť použiť zátvorky - správne použitie je pi(). Podobne ostatné funkcie musia mať argument(y) v zátvorkách. Možný spôsob použitia je napríklad sin({a}) + cos({b})* 2. Nemal by byť žiadny problém vkladať jednu funkciu do druhej ako cos(deg2rad({a} + 90)) a podobne.
Viac informácií o používaní týchto PHP funkcií nájdete na stránkach dokumentácia PHP

Aj pre numerické otázky je možné povoliť rozmedzie hodnôt, v ktorom všetky otázky budú považované za správne. K tomuto účelu sa používa pole "Tolerancia". Poznáme viacej druhov tolerancií. Sú to Relatívna, Nominálna a Geometrická. Ak povieme, že správna odpoveď v teste je vypočítaná na 200 a tolerancia je nastavená na 0.5, potom bude rozdiel medzi rôznymi typmi tolerancií nasledovný:

Relatívna: Interval tolerancie je vypočítaný vynásobením odpovede s 0.5, to znamená, že v tomto prípade dostaneme 100, tak pre túto toleranciu musí byť správna odpoveď medzi 100 a 300. (200 ± 100)
Táto metóda je užitočná, ak veľkosť správnej odpovede sa môže veľmi líšiť s rôznymi hodnotami masiek.

Nominálna: Toto je najjednoduchší typ tolerancie, ktorý nie je veľmi účinný. Správna odpoveď musí byť medzi 199.5 a 200.5 (200 ± 0.5)
Tento typ tolerancie môže byť použitý, ak rozdiely medzi rôznymi správnymi odpoveďami sú malé.

Geometrická: Horná hranica tolerancie sa vypočíta ako 200 + 0.5*200 a je to to isté ako pre relatívny prípad. Spodná hranica tolerancie sa vypočíta ako 200/(1 + 0.5). Správna odpoveď musí byť medzi 133.33 a 300.
Táto metóda je užitočná pre komplexné výpočty, ktoré musia mať veľkú toleranciu, kde relatívne tolerancie o hodnote 1 alebo viac, budú použité ako horná hranica, ale nemôžu byť použité ako spodná hranica, pretože by vo všetkých prípadoch povoľovali 0 ako správnu odpoveď.

Pole Platné číslice súvisí iba s tým, akou formou by mala byť správna odpoveď uvedená v prehľade alebo v protokoloch. Príklady: Ak je nastavená na 3, potom správna odpoveď 13.333 bude uvedená ako 13.3; 1236 bude uvedená ako 1240; 23 bude uvedená ako 23.0 atď.

Pole pre komentár a ďalšie voliteľné polia fungujú rovnako ako pri numerických úlohách.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English