Položková analýza

Táto tabuľka prezentuje spracovávané dáta v podobe, ktorá je vhodná pre analýzu a posúdenie výkonnosti každej otázky. Štatistické parametre používané pri analýze sú vyčíslené v súlade s klasickou teóriou testov.

Index ľahkosti (% Správne)

Je to miera aké ľahké alebo ťažké sú otázky pre študentov. Vypočíta sa ako:
FI = (Xpriemer) / Xmaximum
kde Xpriemer je priemerný počet bodov získaných študentmi za túto položku a Xmaximum je maximálny dosiahnuteľný počet bodov za túto položku. Otázky môžu byť prevedené do dichotomickej podoby správne/nesprávne, tento parameter súhlasí s percentom študentov, ktorí odpovedali na položku správne.

Smerodajná odchýlka (SD)

Tento parameter udáva rozptyl odpovedí v celom jej súbore. Ak všetci používatelia odpovedajú rovnako, potom je SD=0. SD sa vypočíta ako štatistická smerodajná odchýlka súboru priemerných skóre každej úlohy (dosiahnuté/maximum).

Diskriminačný Index (DI)

Tento parameter je hrubým ukazovateľom výkonnosti každej položky určený na oddelenie skupiny zdatných a menej zdatných študentov. Parameter sa vypočíta: najprv sa študenti rozdelia na tretiny podľa ich celkového skóre. Potom sa priemerné skóre pre analyzovanú položku vypočíta pre skupiny najlepších a najhorších študentov a odčíta priemerné skóre. Matematické vyjadrenie:
DI = (Xnajlepší - Xnajhorší)/ N
kde Xnajlepší je suma priemerných skóre (dosiahnuté/maximum), ktoré v tejto položke dosiahla 1/3 študentov s najvyšším počtom bodov za test (teda počet správnych odpovedí v tejto skupine)
a Xnajhorší je podobne suma priemerných skóre (dosiahnuté/maximum), ktoré v tejto položke dosiahla 1/3 študentov s najnižším počtom bodov za test.

Tento parameter môže mať hodnoty medzi +1 a -1. Ak je index pod 0.0, znamená to, že viacej slabších študentov odpovedali na položku správne. Potom táto položka by mala byť považovaná za bezcennú. Pretože znižuje presnosť celého výsledku testu.

Diskriminačný koeficient (DC)

Je to ďalšia miera schopnosti položky odlišovať zdatnejších od menej zdatných študentov.

Diskriminačný koeficient je korelačný koeficient medzi skóre za položku a za celý test. Výpočet:
DC = Sum(xy)/ (N * sx * sy)
kde Sum(xy) je suma súčinu odchýliek pre skóre za danú položku a skóre za test
N je počet odpovedí na danú otázku
sx je smerodajná odchýlka priemerného skóre za otázku a
sy je smerodajná odchýlka skóre za celý test.

Tento parameter môže mať hodnoty medzi +1 a -1. Kladné hodnoty sú hodnoty ktoré odlišujú zdatných študentov, záporné hodnoty indikujú najlepšie zodpovedané položky spomedzi menej zdatných študentov. Položky s negatívnym DC sú zodpovedané nesprávne najlepšími študentami a predstavujú len penalizáciu. Tieto položky by sa nemali používať. Poznámka: ak študenti dostanú za otázky rovnaký počet bodov za túto otázku, potom sx je 0 a DC nebude definovaný. Toto je indikované ako DC = -999.00.

Výhodou Diskriminačného koeficientu oproti Diskriminačnému indexu je, že DC používa na výpočet informácie z všetkých výsledkov, nie len z najlepšej a najhoršej tretiny. Tento parameter je citlivejším indikátorom pre posúdenie výkonnosti položiek.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English