Vytvorenie novej otázky

Do kategórií môžete pridávať rôzne typy otázok:

Viaceré možnosti

V odpovedi na otázku (táto môže obsahovať aj obrázok), si odpovedajúci vyberá z viacerých možností odpovedí. Existujú dva typy otázok s viacerými možnosťami a to s jednou odpoveďou alebo s viacerými odpoveďami.

Viac o úlohách s viacerými odpoveďami

Krátka odpoveď

V odpovedi na otázku (táto môže obsahovať aj obrázok), odpovedajúci uvádza slovo alebo frázu. Môžu tu byť viaceré správne odpovede s rôznym hodnotením. Na odpoveď môže alebo nemusí mať vplyv veľkosť písmen.

Viac o úlohách s krátkou odpoveďou

Numerická úloha

Z pohľadu študenta je numerická úloha rovnaká ako úloha s krátkou odpoveďou. Rozdiel je v tom, že u numerickej úlohy môže byť definovaná prijateľná chyba (rozsah). Učiteľ tak môže definovať súvislý interval odpovedí, ktoré sú považované za správne.

Viac o numerických úlohách

Áno/nie

V odpovedi na otázku (táto môže obsahovať aj obrázok), vyberá z dvoch možností: Áno/Nie

Viac o úlohách s áno/nie

Zodpovedajúca

U tejto úlohy je študentovi predložených niekoľko otázok a zoznam možných odpovedí. Študent musí priradiť k každej otázke správnu odpoveď.

Viac o zodpovedajúcich úlohách

S vloženými odpoveďami (cloze)

Jedná sa o veľmi flexibilný typ úlohy, skladajúci sa z úryvku textu (vo formáte Moodle), do ktorého sú vložené otázky s rôznymi typmi odpovedí (úloha s viacerými možnosťami, krátka odpoveď, numerická úloha).

Viac o cloze úlohách

Náhodná zodpovedajúca krátka odpoveď

Z pohľadu študenta vyzerá táto úloha ako "Zodpovedajúca". Rozdiel je v tom, že po jednej otázke je náhodne vybrané zo súboru všetkých úloh s krátkou odpoveďou v aktuálnej kategórii.

Viac o náhodných zodpovedajúcich krátkych odpovediach

Náhodná

Náhodná otázka v teste je nahradená otázkou náhodne vybranou vo vybranej kategórii.

Viac o náhodných otázkach

Opis

Opis nie je skutočná úloha. Slúži k zobrazeniu ľubovoľného textu (prípadne obrázku) a nevyžaduje odpoveď. Je možné ho použiť napríklad k zobrazeniu informácií spoločných pre nasledujúcu skupinu úloh.

Viac o opise

Výpočtová úloha

Výpočtové úlohy umožňujú vytvárať jednotlivé numerické úlohy s použitím masiek, ktoré sa pri vstupu do testu nahradia konkrétnymi hodnotami.

Viac o výpočtových úlohách

Esej

V odpovedi na zadanie (môže obsahovať aj obrázok) napíše študent odpoveď v rozsahu až niekoľkých odstavcov.

Viac o esejach

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English