• Predmet je zameraný na získanie teoretických základov o elektrických a magnetických poliach a o aplikáciách elektromagnetizmu v praxi.
  • Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické poznatky z oblasti senzorických meracích systémov, statických a dynamických charakteristík prvkov meracích systémov, ich presnosti a chýb, elektrických obvodov, vstupných a výstupných signálov, šumov, spoľahlivosti a životnosti. V rámci výpočtových cvičení, na báze určovania parametrov a charakteristík jednotlivých prvkov meracieho reťazca, prakticky precvičiť analýzu a syntézu základných senzorických meracích systémov.
  • S podporou výpočtovej techniky rozšíriť znalosti analýzy základných elektrických obvodov.


  • Poskytnúť základné poznatky o metrológii, analógových a číslicových meracích prostriedkoch a metódach merania elektrických veličín. Oboznámiť sa so zásadami správneho používania klasickej meracej techniky a metodiky vyhodnocovania nameraných údajov.

  • Základné teoretické a praktické poznatky z analýzy a syntézy lineárnych a nelineárnych analógových obvodov
  • Cieľom predmetu je dosiahnuť všeobecnú znalosť teoretických a praktických aspektov elektrotechniky podľa modulu M3 leteckých predpisov PART 66 na úrovni B2, čo umožní absolventovi získať medzinárodne platný certifikát leteckého obslužného personálu.
  • Základy leteckej kybernetiky je predmet zameraný na teóriu systémov automatického riadenia, analýzu stability, kvality a presnosti ako aj základy syntézy a nastavovania systémov a PID regulátorov.