• Predmet je zameraný na získanie teoretických základov o elektrických a magnetických poliach a o aplikáciách elektromagnetizmu v praxi.

 • Upravený študijný program so základným obsahom:

  P: fyzikálne princípy senzorov, senzory fyzikálnych veličín, inteligentné senzory

  C: prevod fyzikálnych veličín, modelovanie senzorov, návrh meracieho reťazca

  LC: cyklus praktických meraní na senzoroch a DAQ systémoch pre meranie teploty, polohy, uhlov, magnetických veličín, selsynové letecké systémy a pod.

 • Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické poznatky z oblasti senzorických meracích systémov, statických a dynamických charakteristík prvkov meracích systémov, ich presnosti a chýb, elektrických obvodov, vstupných a výstupných signálov, šumov, spoľahlivosti a životnosti. V rámci výpočtových cvičení, na báze určovania parametrov a charakteristík jednotlivých prvkov meracieho reťazca, prakticky precvičiť analýzu a syntézu základných senzorických meracích systémov.
 • S podporou výpočtovej techniky rozšíriť znalosti analýzy základných elektrických obvodov.


 • Poskytnúť základné poznatky o metrológii, analógových a číslicových meracích prostriedkoch a metódach merania elektrických veličín. Oboznámiť sa so zásadami správneho používania klasickej meracej techniky a metodiky vyhodnocovania nameraných údajov.

 • Cieľom predmetu je dosiahnuť všeobecnú znalosť teoretických a praktických aspektov elektrotechniky podľa modulu M3 leteckých predpisov PART 66 na úrovni B2, čo umožní absolventovi získať medzinárodne platný certifikát leteckého obslužného personálu.
 • Základy leteckej kybernetiky je predmet zameraný na teóriu systémov automatického riadenia, analýzu stability, kvality a presnosti ako aj základy syntézy a nastavovania systémov a PID regulátorov.

 • Predmet je zameraný na základné poznatky, metódy a princípy číslicového spracovania signálov. Pozornosť je venovaná diskretizácii a kvantizácii analógových signálov, integrálnej transformácii a číslicovej filtrácii.

 • Kurz poskytuje základné poznatky o činnosti, vlastnostiach a návrhu elektornických obvodov určených na spracovanie a prenos impulzových a číslicových signálov. Kurz tiež umožňuje rozvíjať praktické zručnosti pri overovaní činnosti a vlastností impulzových a číslicových obvodov meraním s analógovými i číslicovými meracími prístrojmi.