Oprávnenia

Oprávnenia sú nastavenia, ktorými možno riadiť prideľovanie dopredu definovaných schopností.

Jednou z týchto schopností je napr. "Začínať novú diskusiu" (vo fórach).

V rámci každej roly môžete pre danú schopnosť vybrať jednu zo štyroch nasledujúcich hodnôt oprávnení:

ZDEDIŤ
Obvykle ide o východzie nastavenie. Je to nastavenie neutrálne a znamená "použi oprávnenia, ktoré používateľ už má". Ak je niekomu pridelená rola (napr. v kurze) a pre niektorú z jej schopností je použité toto nastavenie, budú pri tejto schopnosti použité oprávnenia, ktoré boli používateľovi pridelené v nadradených kontextoch (napr. v kategóriách kurzov alebo na úrovni systému). Ak nie je používateľovi povolené schopnosť používať v žiadnom nadradenom kontexte, nebude príslušnou schopnosťou disponovať.
POVOLIŤ
Výberom tejto hodnoty priznávate danú schopnosť všetkým používateľom, ktorým je priradená rola obsahujúca toto nastavenie. Oprávnenie platí v kontexte, v ktorom bola rola priradená a ďalej vo všetkých "nižších" kontextoch. Ak ide napr. o rolu študenta priradenou v kurze, budú študenti môcť "začínať novú diskusiu" v ľubovoľnom fóre daného kurzu s výnimkou tých, u ktorých boli oprávnenia pre túto schopnosť prepísané na hodnotu Zabrániť alebo Zakázať.
ZABRÁNIŤ
Touto voľbou odoberáte používateľovi danú schopnosť, a to aj v prípade, že ju mal vo vyššom kontexte povolenú.
ZAKÁZAŤ
Toto nastavenie nie je treba často, niekedy je však výhodné odobrať niektorej roli oprávnenia s tým, že ich v žiadnom nižšom kontexte nebude možné prepísať. Dobrým príkladom je situácia, keď chce administrátor konkrétnemu používateľovi celkom odobrať možnosť začať novú diskusiu na celom portáli. Môže v takom prípade vytvoriť rolu, v ktorej bude u schopnosti "Začínať novú diskusiu" nastavená hodnota "Zakázať" a takúto rolu prideliť vybranému používateľovi v najvyššom kontexte stránok (systému).

Konfliktné oprávnenia

Oprávnenia nastavené v "nižšom" kontexte majú obvykle prednosť pred oprávneniami preberanými z "vyšších" kontextov (platí pre prepísanie rol a pre priradenie rol). Výnimkou je hodnota ZAKÁZAŤ, ktorú nemožno v nižších kontextoch prepísať.

Ak sú používateľovi v rovnakom kontexte pridelené dve roly, v ktorých je u rovnakej schopnosti nastavené jedenkrát POVOLIŤ a druhýkrát ZAKÁZAŤ, ktoré oprávnenie sa použije? V takomto prípade sa Moodle pokúsi v kontextovom strome nájsť "rozhodcu".

Príklad: Študent má v kurze dve roly. Jedna mu umožňuje začínať nové diskusie, druhá nie. V tomto prípade Moodle preverí, či sa v kontexte kategórií kurzov alebo v kontexte portálu nachádzajú iné nastavenia oprávnení, ktoré by nám pomohli konflikt rozhodnúť. Ak sa žiadne také oprávnenia nenájdu, použije sa oprávnenie ZABRÁNIŤ (konfliktné nastavenia sa vzájomne vyrušia a výsledkom je neprítomnosť oprávnenia).

Výnimky

Účet hosťa vo všeobecnosti nemôže vkladať a meniť obsah (napr. vo fórach, v kalendári, v blogu) a to aj v prípade, že mu je táto schopnosť pridelená.

Viď tiež Roly, Kontexty, Priradiť roly a Prepísať roly.

Zoznam všetkých súborov Pomocníka
Ukázať túto nápovedu v jazyku: English